نام شرکت: شرکت آب و فاضلاب مشهد

عنوان: راه‌های حذف ریشه و جلوگیری از رشد ریشه در محل انشعابات آب و فاضلاب

سال تصویب: تصویب در سال ۱۳۹۸

توضیحات کلی: هدف از انجام این مطالعات ارائه بررسی راه‌های حذف ریشه و جلوگیری از رشد ریشه در محل انشعابات آب و محل انشعابات  فاضلاب به صورت مجزا  و در نهایت ارائه دستورالعملی جهت استفاده در صنعت آب و فاضلاب می باشد. این تحقیق در طی ۴ مرحله انجام خواهد گردید که  در مرحله اول این تحقیق مطالعات کتابخانه ای، در مرحله دوم مطالعات، در مرحله سوم  بررسی روش­های کاربردی موجود برای حذف ریشه درختان و در مرحله چهارم تحقیق به جمع بندی و ارئه نتایج چهار مرحله قبلی در قالب یک دستور العمل جهت ایمن سازی و مقاوم سازی لوله های آب و فاضلاب بصورت مجزا در برابر نفوذ ریشه درختان پرداخته خواهد شد.

محققین:

ردیف نام ونام خانوادگی موسسه محل اشتغال درجه تحصیلی رشته تحصیلی
نام واحد سمت
۱ میرنقی موسوی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی دانشجوی دکترا مهندسی سازه
۱ غزاله نساجی متین دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد  مهندسی آب
۲ سید امین جار المسجد دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
۳ مریم ابولحسن زاده دانش بنیان لرزه پایدار مشاور تحقیقاتی کارشناس  شیمی
۴ جواد داداش­زاده دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس مهندسی کشاورزی