نام شرکت: شرکت برق منطقه‌ای تبریز

عنوان: بررسی و تحلیل میزان آسیب پذیری (مطالعه موردی) و شناسایی نقاط ریسک پذیر لرزه­ای خطوط و پست­های انتقال و فوق توزیع برق منطقه­ای آذربایجان

سال تصویب: تصویب در سال ۱۳۹۶

توضیحات کلی: با بررسی نشریات مرتبط با طراحی پست­های برق منجمله نشریه شماره ۶۴ که جهت طراحی تمامی اجزای لرزه­ای سازه پست­های برق در سراسر کشور مورد استفاده قرار می­گیرد، ملاحظه می­گردد که مطالب ارائه شده در نشریه یاد شده براساس آیین نامه­های قدیمی طراحی سازه­ها صورت پذیرفته است. باتوجه به تغییرات جامع در آیین نامه­های طراحی ساز­ه­ها و احتمال وجود ضعف در پست­های برق احداث شده براساس آیین­نامه­های گذشته نیاز به بررسی و بازبینی پست­های برق در سطح کشور و استان آذربایجان شرقی وجود دارد. پروژه حاضر با هدف اصلی بررسی نقاط ضعف سازه­ای و میزان آسیب­پذیری پست­ها و خطوط انتقال برق موجود مطابق با ضوابط ارائه شده در آیین­نامه­های طراحی (آیین نامه های طراحی در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، نشریات سازمان برنامه و بودجه، استانداردها و کدهای شرکت توانیر، استاندارد صنعت برق (IEC) و استاندارد IEEE) تعریف می­گردد.

محققین:

ردیف نام ونام خانوادگی موسسه محل اشتغال درجه تحصیلی رشته تحصیلی
نام واحد سمت
۱ الشن آهنی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی دانشجوی دکترا مهندسیی سازه
۲ میر نقی موسوی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی دانشجوی دکترا  مهندسی آب
۳ فرشاد نبی­زاده دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت