نام شرکت: شرکت برق منطقه‌ای زنجان

عنوان: پژوهشی در بررسی خطر فرونشست دشت­های استان زنجان و قزوین بر خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و سیستم­های اطلاعات مکانی و ارائه راهکارهای اصلاحی

سال تصویب: تصویب در سال ۱۳۹۷

توضیحات کلی: با توجه استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در دشت های استان زنجان و قزوین در طی سال های اخیر و خطری که به واسطه فرونشست های ایجاد شده خطوط و تاسیسات انتقال برق این استان ها را تهدید می نماید، انجام این مطالعات الزامی و غیر قابل اجتناب می باشد. لذا در این پروژه با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری فرونشست های مناطق فوق الذکر استخراج گردیده و با استفاده از روش های المان محدود به بررسی تاثیر این پدیده بر خطوط انتقال فشار قوی پرداخته شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ارائه خواهد گردید.

محققین:

ردیف نام ونام خانوادگی موسسه محل اشتغال درجه تحصیلی رشته تحصیلی
نام واحد سمت
۱ میر نقی موسوی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی دانشجوی دکترا مهندسیی سازه
۲ عباد الله قنبری دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد  مهندسی آب
۳ الشن آهنی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
۴ اکبر اکبری دانش بنیان لرزه پایدار مشاور تحقیقاتی کارشناس  شیمی
۵ آیدا یحیوی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس مهندسی کشاورزی
۶ غزاله نساجی متین دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد مهندسی آب
۷ حمید عبدی دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی کارشناس ارشد مهندسی سازه
۸ سیما بهرام قناد دانش بنیان لرزه پایدار کارشناس تحقیقاتی دانشجوی دکترا مهندسی زئوتکنیک